Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12

Văn hóa, Di sản và Du lịch